Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom.

Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom. Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni,koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. 

Informaciju dalje prosleđuju do protivpožarne centrale koja proverava verodostojnost signala.U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.Moguća je integracija provalnog i protivpožarnog sistema.Relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h.Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar.Nakon dojave dežurna služba će poslati u objekat interventu i dežurnu vatrogasnu službu.